Bemoeizorg


Bemoeizorg is outreachende en assertieve hulpverlening. Welke zich voornamelijk richt op de zorgwekkende zorgmijders:

Mensen die door een combinatie van zeer enstige problemen hulp nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen.

Deze sociaal kwetsbare mensen kampen vaak met meervoudige complexe psychiatrische (psychosociale) problematiek, waardoor zij problemen ervaren op meerdere gebieden in hun leven. Te denken aan (een combinatie van) drugs-, medicatie-, alcoholmisbruik, ernstige vereenzaming, verwaarlozing, vervuiling, inkomen, huisvesting en of zelfzorg. Vaak veroorzaken ze overlast, of ze vormen een gevaar voor zichzelf of anderen. Wij leggen (ongevraagd) contact en streven ernaar dat mensen uiteindelijk toch hulp accepteren, zodat er een leefsituatie ontstaat die voor henzelf en hun omgeving acceptabel is.

Bemoeizorg kenmerkt zich door het volgende:
· Opsporen
· Vertrouwen wekken en relatie opbouwen
· Langdurend begeleiden of toeleiden naar reguliere zorg.