Neem geheel vrijblijvend contact op.

Wij zijn altijd makkelijk te bereiken via telefoon, e-mail of door invulling van onderstaand contact formulier


     
    Uw privacy en hoe wij ermee omgaan. De privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ bepaalt rondom uw persoonlijke gegevens, wat uw rechten zijn als patiënt en onze plichten als zorgverlener. OpStap.nu respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met deze privacywetgeving worden behandeld. OpStap.nu heeft zowel digitale als een papieren gegevensbeheer. U geeft OpStap.nu wellicht onbewust veel informatie. Denk aan contactgegevens als uw telefoonnummer maar ook meer persoonlijke gegevens als uw BSN-nummer en uw medische historie. Daarnaast krijgen wij ook informatie over u van anderen, dit is vooral de gemeente (WMO) en of de verwijzer; vaak uw huisarts of behandelaar. Het gaat hier om informatie over uw reden van verwijzing en relevante informatie over uw specifieke situatie. Uw medische geschiedenis en de door u gebruikte medicatie is voor de begeleider van cruciaal belang voor het leveren van goede zorg. Soms maakt een zorgverlener in het kader van uw begeleiding foto’s. In het kader van de begeleiding vraagt de zorgverlener hiervoor vooraf uw toestemming. Foto’s bewaren wij in uw persoonlijke digitale cliëntendossier. Uw persoonlijke gegevens en medische worden digitaal verwerkt in uw elektronisch cliëntendossier. Dit is een standalone versie, dat betekent dat geen medewerker buiten OpStap.nu om in uw systeem kan. Verder krijgt uw gemeente (WMO)/verwijzer een samenvatting van de begeleiding en eventueel het resultaat. Tenzij u aangeeft dit zelf te willen doen. Dan ontvangt u van ons een brief die u zelf dient af te geven. Beide vormen van gegevens (persoonlijke en medische) zijn nodig voor een goede facturering met onze debiteurenadministratie. Alle direct betrokken medewerkers van OpStap.nu hebben inzage in uw gegevens. Dit is nodig om hun werk te kunnen doen. Alle medewerkers hebben een zwijgplicht ondertekend. Voor enkele werkzaamheden (financieel, ICT) huurt OpStap.nu organisaties in. Deze organisaties hebben verwerkingsovereenkomsten ondertekend met als doel uw gegevens te beschermen. Uw rechten als cliënt: Mocht er een aanzienlijk data-lek zijn met een hoog risico op misbruik van uw gegevens wordt u hierover geïnformeerd. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar. Kinderen tussen 12 tot 16 jaar kunnen zelf hun dossier inzien. Ouders kunnen het dossier alleen inzien voor zover dit nodig is voor het geven van toestemming voor een (medische) begeleiding van hun kind. Het kind kan tegen de inzage bezwaar maken. De betrokken begeleider kan het bezwaar erkennen als hij van mening is dat inzage door de ouders in strijd is met de maatstaven van het 'goed hulpverlenerschap'. Vanaf 16 jaar gelden dezelfde rechten als voor volwassenen. U kunt tot minimaal 15 jaar uw gegevens inzien/ opvragen. Gebruik hiervoor het inzageformulier. U kunt de zorgverlener vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijnen. Dat kan belangrijk zijn bij juridische procedures. Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de begeleider vragen deze te corrigeren. Ook kunt u verzoeken om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. We vragen u om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden uw verzoek en verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. Een begeleider hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek om vernietiging als een ander belang heeft bij het bewaren van een dossier. Of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt, zoals bij huiselijk geweld. Als de begeleider niet ingaat op uw verzoek om vernietiging, dan moet hij of zij hierover uitleg geven. Ook kunt u uw eigen visie op de begeleiding opschrijven in een verklaring. De begeleider voegt deze verklaring toe aan het dossier. Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. U heeft recht om geen toestemming te verlenen aan het overdragen van een dossier naar een andere zorgaanbieder. Recht dat uw dossier volledig wordt overgedragen aan u. Een begeleider mag dit niet weigeren. U kunt iemand machtigen, bijvoorbeeld uw partner, voor inzage in uw persoonlijke dossier. U kunt deze machtiging altijd annuleren. Zowel machtigen als annuleren gaat schriftelijk. Na overlijden mogen nabestaanden niet zomaar het (medisch) dossier inzien. De begeleider beslist of dit mogelijk is. Tenzij u iemand heeft gemachtigd. Iedere zorgorganisatie wordt mogelijk getoetst op kwaliteit en cliëntveiligheid. Dit wordt gedaan door een onafhankelijke organisatie. Deze organisatie wil vaak enkele cliëntendossiers inzien. Voorafgaande hieraan vragen wij schriftelijk toestemming aan u als cliënt. Alleen de Inspectie en soms ook zorgverzekeraars hebben het recht om zonder uw toestemming inzage krijgen. Als u vragen heeft over uw privacy dan kunt u deze stellen via Bedrijfsbureau@parkstadklinieken onder vermelding van Functionaris Gegevensbescherming. Onze plichten, geldt voor elke onderneming in Nederland: Informeren van cliënten over hoe de praktijk de persoonsgegevens verwerkt. Publiceren van een privacyverklaring. Datalekken of vermoeden melden binnen 3 dagen aan Autoriteit Persoonsgegevens , zie internet handreiking datalekken. En deze te registeren, ook als deze niet gemeld hoeven te worden. Melden van een datalek (inbreuk persoonsgegevens) aan Autoriteit Persoonsgegevens (