Privacy policy

Algemeen

Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het lezen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de algemene contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht

De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam en voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Gegevens huisarts, zorgverzekeraar (incl. polisnummer)
 • Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de behandelovereenkomst. Na afronding van de behandeling wordt uw dossier 15 jaar bewaard. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst (zowel loondienst als ZZP-er).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst c.q. samenwerkingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam en voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de arbeidsovereenkomst c.q. samenwerking en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Facturatie en declaratie via Vecozo
E-health en ROM via Telepsy
DIS gegevens via Promeetec

Bij het tekenen van ons inschrijfformulier gaat u akkoord met het delen van de noodzakelijke gegevens met derden t.b.v. e-health en ROM, het delen van informatie met de verwijzer, het kunnen declareren van de behandeling bij de verzekeraar en het aanleveren van ROM en DIS gegevens aan Stichting Benchmark ten behoeve van onderzoek.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld de Kinderbescherming, Politie die gegevens opvraagt). Wanneer bijvoorbeeld uw bedrijfsarts informatie bij ons opvraagt zullen wij alleen persoonsgegevens delen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.+

Bewaartermijn

Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht een eenmaal verleende toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op 026-3708050 of via info@arnhem-zuid.nl.

© Praktijk Arnhem-Zuid – Laatst gewijzigd 12/06/2020